Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 21 2018

TakingControl
TakingControl
A potem sam się znajdzie powód, by zwątpić, czy to się opłaca. Znajdziemy powód, by odchodzić i sto powodów, żeby wracać.
— Artur Andrus "Popisuchy"
TakingControl
3961 7470 500
TakingControl
5615 ed0a 500
Reposted fromGIFer GIFer viafabulous-lazy fabulous-lazy
TakingControl
9817 e634
Reposted fromdefinition-of-sex definition-of-sex
TakingControl
2608 4d21 500
Reposted fromnaelienn naelienn viafabulous-lazy fabulous-lazy
TakingControl
8920 0e67 500
Reposted fromrol rol viaphilomath philomath
TakingControl
2160 e36e 500
Reposted fromkarahippie karahippie viafabulous-lazy fabulous-lazy
TakingControl
2535 df28
Reposted fromoll oll viafriends friends
TakingControl
2533 ed17 500
Reposted fromoll oll viafriends friends
TakingControl
0469 f92d 500
Reposted frommoai moai viaekhemm ekhemm
4015 c6af
Reposted fromtosiaa tosiaa viaekhemm ekhemm
TakingControl
5665 2d40
TakingControl
1138 bb6f 500
Reposted fromwerhamster werhamster viafabulous-lazy fabulous-lazy
TakingControl
6246 b669 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll viafabulous-lazy fabulous-lazy
TakingControl
6701 c10d 500
Reposted fromrichardth richardth viafabulous-lazy fabulous-lazy
TakingControl
Złamane serce wcale nie uczy odporności. Uczy nas za to chronić swoją kruchość. Uczy nas strachu przed miłością. Podkreślając grubą czerwoną linią nasze błędy i porażki, drwi z naszej rozpaczy. Kiedy kończą mi się łzy, osuwam się na najbliższą ławkę i próbuję wziąć się w garść. W piersi czuję głęboki, wściekły ból i zastanawiam się, jak długo będę musiała z nim żyć.
— Leisa Rayven
TakingControl
5650 14ef
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viafabulous-lazy fabulous-lazy
TakingControl
6866 b5df 500
Reposted fromkatsiu katsiu viapffft pffft
TakingControl
9476 4508 500
Reposted fromrichardth richardth viaBeLikeBlair BeLikeBlair
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl