Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2017

TakingControl
Znajdź kogoś, kto sprawia, że czujesz się lepsza niż jesteś.

Reposted fromcharlotte99 charlotte99 viaekhemm ekhemm
TakingControl
3014 bee7
Reposted fromIriss Iriss viaekhemm ekhemm
TakingControl

W związkach chodzi o dużo więcej niż tylko o miłość.

— Coollen Hoover
TakingControl
Każda porażka jest szansą żeby spróbować jeszcze raz, tylko mądrzej.
— Henry Ford
Reposted fromkyte kyte viaekhemm ekhemm
TakingControl
Gdy jesteś nieobecny, ludzie dużo mocniej zaczynają sobie zdawać z Ciebie sprawę.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaekhemm ekhemm
TakingControl
  Amelia & Addison
TakingControl
2304 8f1c 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viaekhemm ekhemm
TakingControl
fajnie jest mieć kogoś, komu mówi się dobranoc. 
TakingControl
TakingControl
1961 1ff7
Reposted fromoutline outline viarecommencer recommencer
TakingControl
9324 6384
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
TakingControl
9353 1e51
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
TakingControl
9359 6e8c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
TakingControl
2682 e87a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
TakingControl
2840 bd87 500
Reposted fromOnlyBlue OnlyBlue viarecommencer recommencer
TakingControl
4880 f181
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
TakingControl
Na sukces zawsze jest pora. .. 
— usłyszane
Reposted fromSkydelan Skydelan viarecommencer recommencer
TakingControl
2447 c383
Reposted fromlittlefool littlefool viarecommencer recommencer
Reposted fromMadeleinex Madeleinex viarecommencer recommencer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl