Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 03 2017

TakingControl
3288 7e60
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
TakingControl
3300 6526
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
TakingControl
Polityka zmieni się w kicz, miłość w pornografię, muzyka w hałas, sport w prostytucję, religia w naukę, nauka w wiarę.
— Tadeusz Różewicz
TakingControl
0339 c99f 500
Reposted fromfungi fungi
I always felt like I saw things differently. Saw things other people didn’t.
Lois Lowry, The Giver
(via theliteraryjournals)
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaphilomath philomath
TakingControl
7830 9733 500
Reposted fromkatsiu katsiu viaphilomath philomath
TakingControl
8523 5ea7 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapffft pffft
9328 f9d2 500
TakingControl
2835 e283
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viaBeLikeBlair BeLikeBlair
5001 64ed 500
4473 dc0e 500
Reposted fromtwice twice viaphilomath philomath
TakingControl
5350 5f69 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaphilomath philomath
TakingControl
TakingControl
9144 1366 500
Reposted frompffft pffft
TakingControl
9518 be60
Reposted fromhagis hagis viaphilomath philomath
8637 dafb
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaphilomath philomath
TakingControl
5964 d96a 500
Reposted fromizutu izutu viaphilomath philomath
TakingControl
4374 f6c2
Reposted fromkarahippie karahippie viaphilomath philomath
TakingControl
Agnieszka Osiecka: wiesz, jest w nas obojgu coś takiego, wyobraźnia, poczucie humoru, dystans dzielący od wszystkiego, co powoduje, że z przerażeniem myślę o chwili kiedy znajdziemy się sami w pokoju, a z drugiej strony śni mi się, że ciebie całuję. Ciągle sobie ciebie wyobrażam, aż w głowie się kręci.

Jeremi Przybora: zupełnie się nie martwię, że możemy się znaleźć sami w pokoju, bo mam dokładnie przemyślane każde posunięcie. Jestem doskonale przygotowany w domu. Natomiast martwię się o to, czy kiedykolwiek znajdziemy się sami w pokoju...
— Agnieszka Osiecka, Jeremi Przybora, Listy na wyczerpanym papierze
Reposted fromIkuszka Ikuszka viadrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl