Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2018

TakingControl
6055 f362
Reposted fromcrosslab crosslab viatobecontinued tobecontinued
3737 2f15 500
Reposted fromamouretart amouretart viaserplesniowy serplesniowy
TakingControl
TakingControl

Jaka ona jest? - pyta ojciec.
- Co Ci będę mówił. Jest taka, że jeszcze nie zdąży wyjąć papierosa, a już się zjawia trzech facetów z ogniem.

— Jarosław Borszewicz - Mroki
Reposted fromoblivions oblivions viawhatashame whatashame
TakingControl
8950 152a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawhatashame whatashame
TakingControl
0165 953e
Reposted fromK-E-N-A-J K-E-N-A-J viawhatashame whatashame
TakingControl
8476 92a9
Reposted fromblaackcoffee blaackcoffee viaasinworld asinworld
9297 aedf
Reposted fromdpdk dpdk viacarbonara carbonara
TakingControl
7306 5dc1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
TakingControl
5779 841d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
TakingControl
3459 3826 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatobecontinued tobecontinued
TakingControl
0970 56b1
Reposted fromsnowlake snowlake viayourheartbeat yourheartbeat
TakingControl
0108 0fa2
TakingControl
2189 bfa8

June 22 2018

TakingControl
Reposted fromchildren children viaekhemm ekhemm
9215 a79d
Reposted fromsunlight sunlight viaekhemm ekhemm

June 21 2018

TakingControl
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
TakingControl
I jest taka noc podczas której zbiera się na płacz, a do domu wraca się okrężną drogą.
— true
Reposted fromchocoway chocoway viaekhemm ekhemm

June 20 2018

TakingControl
Prędzej czy później zwariować muszę, bo się nie w świecie, ale w sobie duszę.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromtutaj tutaj viayourheartbeat yourheartbeat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl